Alternativer til de etablerte forlagene

Terskelen for at en forfatter blir antatt av de store og etablerte forlagene, kan være veldig høy. Ettersom forlagene tar en ikke ubetydelig risiko både økonomisk, og omdømme-messig, ved å anta en ny forfatter, vil de naturlig nok stille store krav, til både manus, og forfatters vilje til å tilpasse seg forlagets ønsker og behov. Bokutgivelser er kostbare. Manusbearbeiding, korrekturlesning, trykking, markedsføring, distribusgirl-1034421_960_720jon. Alt dette koster penger og forfatteren kan ikke forvente å få inntekter før forlagene har dekket inn det vesentligste av sine utgifter. Der forlaget er i tvil om at utgivelse vil være lønnsomt, må forfatteren derfor ofte være innstilt på å dekke deler av kostnadene knyttet til utgivelsen selv. I alle fall der det er tvilsomt om Kulturrådet vil stille opp med støttekjøp av deler av opplaget. Normalt vil det imidlertid være forlaget som bærer den økonomiske risikoen og det vil i sin tur reflekteres i avtalen om hvordan salgsinntektene skal fordeles.

Eget forlag

Forlagenes vurderinger og krav, er ofte ikke sammenfallende med forfatterens, og mange forfattere velger derfor å utgi sine bøker selv; det som kalles «på eget forlag». Da har man ikke forlagets betydelige kompetanse og ressurser å trekke på, men, beholder på den annen side full kontroll over produktet, og alt overskudd selv.

Forfatterforlag

En slags mellomting mellom det å utgi bøker på eget forlag og på et av de etablerte forlagene er det som gjerne kalles forfatterforlag. Det dreier seg da mer om et samarbeid med andre forfattere, enn om en kommersiell virksomhet. Forfatterforlagenes formål vil ikke være å generere økonomisk overskudd på forlagets hånd, men å støtte de deltakende forfatternes utgivelser gjennom for eksempel å inngå felles avtaler med trykkerier, annonsører, bokhandlere mm. Slik beholder forfatterne en stor del av sin kunstneriske frihet samtidig som de opplever tryggheten i et interessefellesskap og lavere kostnader.

Leave a Reply